Regulamin STB – sezon 2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w turnieju, a także obowiązki Organizatora (zwany dalej: Regulamin).
 2. Organizatorem rozgrywek Suwalskiego Turnieju Bowlingowego jest Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu, zwane dalej Organizatorem.
 3. Turniej rozgrywany będzie na terenie MK BOWLING w CH PLAZA Suwałki z siedzibą przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie Organizator.
 5. Organizator przewiduje max. 4 zawodników na torze. Łącznie 32 uczestników turnieju. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 6. Zapisy na turnieje odbywać się będą drogą e-mailową na stronie Organizatora suwalki-bowling.pl w zakładce turnieje bądź od godziny 17:00 w dniu turnieju w Sali VIP przy recepcji w MK Bowling.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikami Turnieju mogą być zarówno osoby posiadające licencję PZK SBS, jak również nie posiadające licencji.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedstawienia zgody na udział w rozgrywkach podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór zgody określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej.
FORMUŁA ROZGRYWEK
 1. Zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w dniu turnieju najpóźniej na 20 min. przed rozpoczęciem turnieju. Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które nie zgłosiły swojego udziału oraz osoby nietrzeźwe lub agresywne.
 2. Turniej rozpoczyna się 10 min. rozgrzewką. Następnie zawodnicy przystępują do rundy eliminacyjnej. Składa się ona z 3 gier. Do ćwierćfinału przechodzi najlepsza 16 zawodników, która dogrywa 1 grę. Do rund pófinałowych przechodzi 8 zawodników z najwyższą uzyskaną ilością punktów (wraz z handicapem). W rundzie półfinalowej zawodnicy ponownie dogrywaja 1 grę, której punkty są mnożone x2. Do Finałów przechodzą 4 osoby z najwyższą uzyskaną ilością punktów (wraz z handicapem). Finał zostanie rozegrany w systemie ELIMINATOR – 4 zawodników rozegra 1 grę – zawodnik z uzyskaną najmiejszą ilością punktów (wraz z handicapem) odpada z dalszej części Finału zajmując 4 miejsce. Następnie pozostała 3 zawodników rozgrywa 1 grę – zawodnik z uzyskaną najmiejszą ilością punktów (wraz z handicapem) odpada z dalszej części Finału zajmując 3 miejsce. Pozostała 2 finalistów zagra 1 grę o zwycięstwo w Turnieju systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim).
ZASADY ROZGRYWEK
 1. Turniej bowlingowy to cykl Indywidualnych kolejek rozgrywanych raz w miesiącu we czwartek.
 2. O rozstawieniu na torach decyduje miejsce wylosowane po uprzednim uiszczeniu opłaty wpisowej.
 3. Każda kolejka składać się będzie z:
  1. eliminacji – 3 gier. W przypadku remisu w fazie eliminacyjnej o awansie decyduje ostatnia gra z bloku eliminacji.
  2. ćwierćfinał – 1 gra – 8 torów/ system zmiennych torów (system amerykański). Do rozgrywki ćwierćfinałowej awansuje 16 zawodników z największą sumą punktów z eliminacji wraz z handicapem. Ćwierćfinał zostanie rozegrany na 8 torach. O rozstawieniu decyduje ilość zdobytych punktów w eliminacjach wraz z handicapem. Zawodnicy zagrają wg rozstawienia: tor_1: miejsce 1,2 | tor_2: miejsce 3,4 | tor_3: miejsce 5,6 | tor_4: miejsce 7,8 | tor_5: miejsce 9,10 | tor_6: miejsce 11,12 | tor_7: miejsce 13,14 | tor_8: miejsce 15,16.
  3. półfinał – 1 gra – 8 torów/ system zmiennych torów (system amerykański). Do rozgrywki półfinałowej awansuje 8. zawodników z rundy ćwierćfinałowej. Półfinał zostanie rozegrany na 8 torach. Zawodnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych torów według zajętego miejsca. W przypadku remisu w fazie półfinałowej o awansie decyduje rzut jednej kuli.
  4. finałELIMINATOR
   • step 1 – 4 zawodników rozegra 1 grę na 4 torach system zmiennych torów (system amerykański). – zawodnik z uzyskaną najmiejszą ilością punktów (wraz z handicapem) odpada z dalszej części Finału zajmując 4 miejsce. W przypadku remisu o awansie decyduje rzut jednej kuli.
   • step 2 – 3 zawodników rozegra 1 grę na 2 torach system zmiennych torów (system amerykański). – zawodnik z uzyskaną najmiejszą ilością punktów (wraz z handicapem) odpada z dalszej części Finału zajmując 3 miejsce. W przypadku remisu o awansie decyduje rzut jednej kuli.
   • step 3 – 2 zawodników rozegra 1 grę na 2 torach system zmiennych torów (system amerykański). – zawodnik z uzyskaną wyższą ilość punktów (wraz z handicapem) zostaje zwycięzcą turnieju i zajmuje 1 miejsce, przegrany zajmuje 2 miejsce. W przypadku remisu o awansie decydują dwie ostatnie ramki (bez handicapu).

PUNKTACJA
 1. Organizator przewiduje przyznanie handicapu.
 2. W każdej rozgrywce z cyklu do każdej z gier będzie doliczony handicap dla zawodników według poniższych kryteriów:
  • kobiety – 8 punktów,
  • juniorzy poniżej 16 roku życia – 10 punktów,
  • mężczyźni od 60 roku życia – 5 punktów,
  • mężczyźni od 70 roku życia – 10 punktów,
  • uczestnicy amatorzy, którzy będą grać w turnieju pierwszy raz – 20 punktów,

Za Amatora uważa się osobę, która nigdy nie była członkiem Stowarzyszenia, członkiem drużyny
Ligi Bowlingowej oraz nie posiada licencji PZK przez okres 2 lat.
Zawodnikom z poza granic kraju nie przysługuje żaden handicap.

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad Fair Play będą przyznawane kary w postaci punktów ujemnych. Za jedno przewinienie odejmowane będzie 25 punktów. Przewinienia będą sumowane.
 2. Organizator przewiduje prowadzenie dodatkowej punktacji po każdym cyklu turniej do tzw Turnieju MASTERS.
SMAROWANIE

Smarowanie torów będzie wykonane tylko przed rundami eliminacyjnymi turniejów.
Przed każdym cyklem rozgrywek turnieju zostanie wybrane smarowanie z puli dostępnych.

NAGRODY
 1. Organizator przewiduje nagrody po każdej kolejce za zajęcie następujących miejsc:
  • I miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora,
  • II miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora,
  • III miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora,
  • IV miejsce – Pamiątkowy Dyplom.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
 1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia Pracowników oraz Obsługi Technicznej Turnieju dotyczące kwestii organizacyjnych i porządkowych.
 2. Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory. Wszelkie usterki należy zgłaszać Pracownikom, Obsłudze Technicznej oraz dla Organizatora Turnieju.
 3. Na kręgielni poruszamy się tyko w obuwiu bowlingowym.
PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU
 1. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z takich przypadków należy powiadomić Pracowników, Obsługę techniczną lub Organizatora zawodów.
 2. Regulaminem dodatkowym jest Regulamin Kręgielni MK Bowling Suwałki obowiązujący na terenie Kręgielni. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do pracowników kręgielni. W przypadku odstępstw od Regulaminu lub nie przestrzegania poleceń pracowników mają oni możliwość zdyskwalifikowania zawodnika.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Sytuacje sporne będą rozstrzygane na podstawie powyższego regulaminu. Ostateczna decyzja należy do Organizatora zawodów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje przed rozpoczęciem najbliższego Turnieju, na stronie internetowej.

 2. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie.

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, tj. fotografii; imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej Organizatora, co ma związek z publikacją wyników.

 5. Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu i wprowadzenia istotnych zmian w formule rozgrywek.

 

Suwałki, dnia 19.01.2024r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2